miejsce: Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 A

Zobacz galerię zdjęć ze szkolenia
 

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW INSTYTUTU POLIGRAFII
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJXXIX Poligraficzne Konfrontacje

CONTROLLING FINANSOWO - OPERACYJNY
W PRZEDSIĘBIORSTWACH POLIGRAFICZNYCH


Termin: 20 Listopada 2014
Miejsce: Sala konferencyjna Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10A
Współorganizator: Print House Projects

20 Listopada 2014 roku w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie odbyły się kolejne XXIX Konfrontacje Poligraficzne, w których udział wzięli przedstawiciele przedsiębiorstw poligraficznych z całej Polski. Wśród uczestników byli zarówno prezesi firm, księgowi, jak i osoby odpowiedzialne za wdrożenie systemów i koncepcji controllingu w swoich przedsiębiorstwach.


Spotkanie otworzył, uczestników i gości przywitał mgr inż. Andrzej Żurkiewicz, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii PW, następnie głos zabrał moderator Krzysztof Krupa. W krótkich słowach omówił plan Konfrontacji i przedstawił poszczególnych prelegentów.

Jako pierwszy swoją prezentację dotyczącą wprowadzenia do zagadnień controllingu przedstawił Krzysztof Krupa, właściciel firmy Print House Projects. Podczas prezentacji uczestnicy dowiedzieli się o historii controllingu na świecie oraz drogi i zmiany jakim podlegał zanim trafił do Polski. W drugiej części prezentacji przedstawił różne modele kalkulacyjne stosowane w przedsiębiorstwach poligraficznych, ich wady i zalety oraz sposób podejścia do interpretacji kosztów wyliczanych w kalkulacjach. Podkreślił szczególne znaczenie kalkulacji jako swoistego rodzaju „lustra”, będącego odbiciem funkcjonowania, produktywności i wydajności całego przedsiębiorstwa. Istotny element to podział kosztów w zależności od ich zaklasyfikowania, co pozwala na bardziej świadome podejmowanie decyzji w obszarze kształtowania cen sprzedaży.

Następnie wystąpił specjalista ds. controllingu produkcyjnego w firmie Edelmann Poland, Pan Marek Jarzyna. W swojej prelekcji pod tytułem: „Controlling produkcyjny. Czy warto mieć?” zapoznał uczestników ze szczegółami controllingu produkcyjnego. Zdefiniowane zostały podstawowe pojęcia controllingu produkcyjnego, obszar i zakres jakim się zajmuje. Dalej przedstawił obieg celów oraz aktywności, jakie należy podejmować by firma mogła rozwijać się i udoskonalać swoją organizację. Pan Marek podkreślił znaczenie komunikacji pomiędzy osobami zarządzającymi a personelem wykonawczym. W prezentacji duży nacisk skierował na podstawę pozyskania danych dla controllingu oraz weryfikacji ich wiarygodności. Przytoczone zostały różne możliwości pozyskania danych, zarówno w formie tradycyjnych zapisów jak i nowoczesnych systemów. Podkreślił niezależność działu controllingu w organizacji, co również wpływa na możliwość delegowania różnego rodzaju projektów prowadzonych przez przedsiębiorstwa do tego działu.

W kolejnej prezentacji Pan dr. Tomasz Zieliński z ABC Akademii próbował odpowiedzieć na pytanie „Dokąd zmierza świat?”. W swoim dynamicznym wystąpieniu, przedstawił schemat 12 stopni dojrzałości w rachunkowości zarządczej. Pokazał zalety i wady tradycyjnego rachunku kosztów oraz prostego podejścia zarządczego. Dalej omówił szczegółowo kolejne stopnie dojrzałości, które zilustrował licznymi przykładami. Głównym celem było uświadomienie uczestnikom Konfrontacji, w którym miejscu, na tej 12 stopniowej drodze znajduje się ich przedsiębiorstwo. Jako cel został przedstawiony zasobowo-procesowy rachunek kosztów – ZPRK, będący integracją założeń niemieckiego Grenzplankostenrechnung (GPK) i amerykańskiego activity based costing (ABC). Dzięki przykładom przytoczonym w prezentacji możliwe było stworzenie realnego wyobrażenia o funkcjonowaniu tej metodologii w przedsiębiorstwie. Istotnym elementem, na którym warto się skupić po wysłuchaniu tej prezentacji jest koszt niewykorzystanych zasobów oraz sposób podejścia do budowy zarządczego planu kont w księgowości.

Następnie wystąpiła Pani mgr inż. Małgorzata Mazurkiewicz z prowadzonej przez siebie Kancelarii Finansowej. Na początku nawiązała do historii rachunkowości oraz modelu księgowości najczęściej spotykanego w polskich przedsiębiorstwach. W drugiej części prezentacji Pani Małgorzata skupiła się na podejściu pracowników księgowości do rachunkowości zarządczej. Wskazała wielokrotnie, że w celu poszerzenia swojej wiedzy na temat przedsiębiorstwa wystarczy wdrożenie nowego planu kont oraz zmiana mentalna. Podkreśliła, że dział księgowości nie jest jedynie komórką spełniająca wymogi określone w ustawie o rachunkowości, ale jest też integralnym działem firmy. Co za tym idzie, powinien również odpowiadać na zapotrzebowanie informacji dla zarządu czy też niższego szczebla kierowniczego firmy.

Po przerwie rozpoczął się kolejny blok prezentacji związany z systemami informatycznymi, jako źródłem informacji dla potrzeb controllingu oraz postrzeganiem controllingu przez pryzmat pracownika.

Andrzej Mikołajczuk z firmy Sistrade przedstawił główne zalety wdrożenia systemów zintegrowanych w celi pozyskania prawidłowej i rzetelnej informacji dla celów controllingowych. Poruszone zostały takie obszary jak zbieranie danych bezpośrednio z maszyn produkcyjnych oraz wprowadzane przez operatorów, dane dotyczące modułów utrzymania ruchu, a co za tym idzie lepszego wykorzystania pracy maszyn. Nowością było przedstawienie możliwości związanych z takimi pojęciami jak Energy Management oraz Ekoefektywność. Przedstawiony został sposób wykorzystania systemu monitorowania poboru energii w trybie on-line oraz wpływu poszczególnych zleceń na środowisko. Pierwsze dane służą uszczegółowieniu danych dotyczących zarządzania kosztami i szczegółowego uwzględnienia komponentów energetycznych w kalkulacji, o tyle drugi temat Ekoefektywność jest czymś nowym, na co szczególnie zwraca się uwagę przy pozyskiwaniu dotacji z UE.

Paweł Musiał z Pracowni Rozwoju Biznesu to kolejny prelegent XXIX Konfrontacji. W swojej prezentacji skupił się na innym, „miękkim” podejściu do, z uwzględnieniem „czynnika ludzkiego” w całym procesie wdrażania controllingu. Podczas prezentacji omówione były zagadnienia efektywności, controllingu, informacji zarządczej oraz kompleksowym podejściu do firmy jako organizacji tworzonej przez grupę Ludzi. Przytoczone podczas prezentacji przykłady uświadomiły słuchaczom, że równie ważne jak sukcesy zawodowe jest indywidualny rozwój pracowników i ich celów życiowych. W części poświęconej informacji zarządczej postawiony został nacisk na to, że w dzisiejszych czasach mamy zalew informacji co prowadzi do odwrotnego skutku jakim jest dezinformacja. Przedstawiono problem konieczności umiejętnego filtrowania otrzymywanych informacji, ich przetwarzania i przyswajania.

W czwartej części swoje prezentacje mieli praktycy z zakładów poligraficznych.   

Pan Marek Roszak z firmy Edelmann Polska opowiedział o wieloletniej pracy na stanowisku dyrektora zarządzającego i perspektywie jaką dla niego był controlling. Przytoczył z życia firmy informacje o tym z jakimi problemami spotkał się podczas wdrażania zarówno systemu informatycznego oraz koncepcji controllingu. Poruszył tematy takie jak wiarygodność danych, zaangażowanie pracowników oraz determinacja konieczna podczas dążenia do obranych celów. Podkreślił też rolę jaką spełnia dział controllingu w firmie i o tym jak dzięki wiedzy pozyskanej z controllingu mógł podejmować bardziej świadomie decyzje o rozwoju firmy i jej bieżącym funkcjonowaniu.

Pan Konrad Falkowski z firmy Granna produkującej gry planszowe przedstawił swoją drogę do wdrożenia controllingu w przedsiębiorstwie. Firma Granna ma wysoce rozwiniętą introligatornię oraz część prac ręcznych co spowodowało, że koniecznym stało się przygotowanie dedykowanego rozwiązania informatycznego do zarządzania. W prezentacji przedstawił też rolę personelu przedsiębiorstwa we wdrożeniu systemu oraz roli controllingu. Przytoczone zostały przykłady obaw i lęków które pchają pracowników do nieracjonalnego zachowania oraz podejmowania nieprawidłowych aktywności. Podkreślił istotę wdrożenia takich rozwiązań, jako konieczną do utrzymania firmy na rynku w odpowiedniej kondycji.


Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w XXIX Poligraficznych Konfrontacjach i zapraszamy na XXX Konfrontacje Poligraficzne organizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej.
 
 

 
Partner naukowy:
Zakład Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii WIP PW

Współorganizator:
Print House Projects

Partnerzy XXVII Poligraficznych Konfrontacji:
                            


Partnerzy Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej:
                                                          

Patronat medialny:

                                                                                        


Zapowiedź następnych Konfrontacji: 

XXX POLIGRAFICZNE KONFRONTACJE

Temat: DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

Termin: 29 stycznia 2015 r.

Miejsce: Sala konferencyjna Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 A

Współorganizator: Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o.

Moderator: mgr inż. Paweł Szarubka
Wszelkie prawa zastrzeżoneStowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW