miejsce: Warszawa, ul. Sapeżyńska 10A
XLIII


Współorganizator XLIII Poligraficznych Konfrontacji
Partnerzy XLIII Poligraficznych Konfrontacji

               

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DRUKARŃ
WARSZTATY PRAKTYCZNE

 

  Innowacje, innowacje, innowacje! To hasło zdominowało w ostatnich wszystkie działania przedsiębiorstw w zakresie procesu ubiegania się o fundusze europejskie. Podczas XLIII Konfrontacji Poligraficznych zostały omówione nie tylko najważniejsze zasady ubiegania się unijne środki oraz szczegółowe harmonogramy uruchamiania konkursów ale również od strony praktycznej zostały przedstawione istotne aspekty decydujące o końcowym sukcesie. Kluczowym kwestiami, które zostały omówione były także możliwości współpracy badawczo-rozwojowej, nowe technologie, innowacje produktowe oraz proces ochrony własności przemysłowej w szczególności w zakresie spełnienia wymogów kryteriów punktowych.

  Polski sektor poligraficzny pod względem przychodów pozostaje największym w Europie Środkowo-Wschodniej i plasuje się na siódmym miejscu w Unii Europejskiej. XLIII POLIGRAFICZNE KONFRONTACJE pod tytułem FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DRUKARŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE były skierowane głównie do przedsiębiorstw z tego sektora. Organizatorem było Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej przy współudziale firmy Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Zaprezentowane zostały nie tylko aktualne informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania dla sektora MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem branży poligraficznej i produkcji opakowań, ale również dyskutowano jak od strony praktycznej sprostać wysokim wymaganiom nowej perspektywy unijnej.   Partnerami Konfrontacji były: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Bank Millennium S.A., Sieć Badawcza Łukasiewicz - COBRO - Instytut Badawczy Opakowań, eM Marcin Dąbrowski oraz BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa.

Na Konfrontacje, które odbyły się 10 października 2019 roku w sali konferencyjnej Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie przybyli licznie przedstawiciele firm z branży poligraficznej i produkcji opakowań, jak również reprezentanci świata nauki, centrów badawczo-rozwojowych, organizacji branżowych i instytucji otoczenia biznesu.

Spotkanie otworzył, uczestników i gości przywitał Andrzej Żurkiewicz, prezes Stowarzyszenia. Po nim, głos zabrał moderator obecnych Konfrontacji Paweł Szarubka, członek SAIP PW. Nakreślił on zakres Konfrontacji i przedstawił prelegentów.

  Jako pierwszy wystąpił Bogdan Buczyński - Ekspert Mazowieckiej Jednostki Wspierania Projektów Unijnych. Na początku przedstawił rolę Mazowieckiej Jednostki we wdrażaniu funduszy unijnych w Województwie Mazowieckim. Ponadto przedstawił dotychczasowe osiągnięcia MJWPU: „Do tej pory w ramach trzech perspektyw unijnych wnioskodawcy zrealizowali 11 tys. projektów, na które wydano ponad 17 mld zł. Były to projekty mazowieckich samorządów, przedsiębiorców, placówek naukowych, zdrowotnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy społecznej”. Natomiast w obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 zostało wydanych już blisko 6 mln zł co stanowi ok. 75% przeznaczonych na ten okres środków. Środki te zainwestowane zostały zarówno w tworzenie warunków do powstawania i rozwoju firm, jak i realizację prac badawczo-rozwojowych, wprowadzanie nowych produktów i usług na rynek, czy też umiędzynarodowienie działalności. Następnie Bogdan Buczyński wymienił wraz z terminami naborów, jakie działania i w jakiej kwocie alokacji są przeznaczone na finansowanie przedsiębiorstw w ramach RPO jeszcze w 2019 roku. Będą to przede wszystkim Działania: 1.2 oraz 3.3 wraz terminami naborów w 2019 roku. Niezwykle ciekawe były także wskazówki dla przedsiębiorców planujących realizację innowacyjnych projektów w zakresie definicji wynikających z podręcznika Oslo Manual 2018 oraz Podręcznika Frascati. Omówione zostały także Inteligentne Specjalizacje Województwa Mazowieckiego stanowiące priorytetowe kierunki rozwoju i wsparcia mazowieckich przedsiębiorstw.

  Następnie w wystąpieniu pod tytułem „JAK SKUTECZNIE APLIKOWAĆ O ŚRODKI UNIJNE 2019-2020” głos zabrał Paweł Szarubka - Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Przypomniał, że Polska a w szczególności polski przemysł poligraficzny i opakowaniowy ma pełne podstawy ku temu, aby stać się za kilka lat liderem innowacyjnej Europy. Bardzo ważne jest, aby odpowiednio zaplanować ten rozwój i skorzystać z wszystkich możliwych narzędzi i środków by ten cel osiągnąć. Wiele firm planując swój rozwój i chcąc nieustannie podnosić swoją konkurencyjność zastanawia się nad formami finansowania, a także możliwościami ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych. Paweł Szarubka szczegółowo omówił najważniejsze zmiany w zasadach udzielania dotacji unijnych dla przedsiębiorców, z uwzględnieniem specyfiki branży poligraficznej i produkcji opakowań, strategię prac przygotowawczych w zakresie planowanych projektów inwestycyjnych i zaprezentował na bazie swoich doświadczeń, najważniejsze elementy decydujące o sukcesie projektów. Podczas wystąpienia omówił także wiele praktycznych rad w zakresie procesu kreowania innowacji, przygotowania koncepcji projektu zarówno od strony technologii, jak też uwzględniającej założenia finansowe. Przedstawił także niezwykle istotne aspekty odpowiedniego doboru wskaźników pod kątem sprawozdawczości i kontroli unijnych projektów, oraz omówił najważniejsze pułapki biurokratyczne czyhające na etapie przygotowania i rozliczania projektu unijnego. Na koniec wystąpienia Paweł Szarubka podał szczegółowy harmonogram naborów wniosków w czwartym kwartale 2019 oraz pierwszym kwartale 2020 zarówno w ramach programów regionalnych jak też konkursów ogólnopolskich.

  Kolejny wykład poprowadzili Agnieszka Kucharska – Kierownik Zespołu Produktów i Procesu Kredytowego Bankowości Przedsiębiorstw w Banku Millennium S.A. oraz Tomasz Rostek - Dyrektor w Segmencie Klientów Korporacyjnych Millennium Leasing Sp. z o.o. Wystąpienie pod hasłem „KREDYT i LEASING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA INWESTYCJI W POLIGRAFII” obejmowało szczegółowe przedstawienie instrumentów bankowych wspierających finansowanie inwestycji przy równoczesnym wykorzystaniu mechanizmu dotacyjnego. Szczególnie dużo uwagi poświęcono jednej z najpopularniejszych wśród przedsiębiorców dotacji a mianowicie działaniu 3.2.2 POIR – Kredyt na innowacje technologiczne. W ramach wskazanego konkursu wnioski o dofinansowanie o wartości do 6 mln zł można składać od 15.10.2019 do dnia 27.02.2020. Przedstawiono także różnorodne formy wsparcia przedsiębiorców z branży poligraficznej w tym m.in. instrumenty wspierające działania proekologiczne efektem których może być między innymi ograniczenie zużycia energii, minimalizowania odpadów czy materiałów. Natomiast Tomasz Rostek przedstawił szereg zalet wynikających z zastosowania finansowania leasingowego w tym także z możliwością dofinansowania m.in. w ramach działania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

  Kolejny, bardzo interesujący wykład poprowadził Grzegorz Ganczewski - Kierownik Centrum Badań i Rozwoju w Sieć Badawcza Łukasiewicz - COBRO – Instytut Badawczy Opakowań. Wystąpienie pt. „WSPÓŁPRACA BADAWCZO-ROZWOJOWA W KONTEKŚCIE DYREKTYWY SINGLE - USE PLASTICS” obejmowała niezwykle istotne informacje będące wynikiem zatwierdzenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. Głównym celem Dyrektywy jest zapobieganie powstawaniu i ograniczanie odpadów morskich z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Jak podkreślił Grzegorz Ganczewski „Dyrektywa propaguje podejścia wspomagające gospodarkę o obiegu zamkniętym, które dają pierwszeństwo zrównoważonym i nietoksycznym produktom wielokrotnego użytku i systemom ponownego użycia zamiast produktom jednorazowego użytku, które mają przede wszystkim na celu zmniejszenie ilości generowanych odpadów”. W wystąpieniu wskazano na istotne znaczenie dyrektywy m.in. na cały przemysł opakowaniowy w Unii Europejskiej, w tym w szczególności na rynku polskim.

  Następny wykład pt. „WSPÓŁPRACA BADAWCZO-ROZWOJOWA PROSTĄ DROGĄ DO SUKCESU” poprowadził Marcin Dąbrowski - właściciel firmy eM Marcin Dąbrowski. Podczas wystąpienia przedstawiony został zarówno proces tworzenia innowacji wewnątrz drukarni jak również najistotniejsze wskazówki dotyczące wymogów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w kontekście spełnienia kryteriów projektów ubiegających się o współfinansowanie z środków europejskich. Jak podkreślił Marcin Dąbrowski „Prace badawczo-rozwojowe są istotnym elementem funkcjonowania każdego współczesnego przedsiębiorstwa. Umiejętne ich dokumentowanie oraz prezentowanie stanowią obecnie podstawę w pozyskiwaniu finansowania bieżącej i przyszłej działalności”.

  Kolejna prezentacja, którą poprowadził Marcin Krzysztof Barycki z Kancelarii Prawno-Patentowej BARYCKI, była poświęcona zagadnieniu ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Ochrona prawna tworzonych innowacji, która była ważnym elementem dotacji na lata 2007-2013, obecnie zasługuje na jeszcze większą uwagę. Marcin Barycki przypomniał, że „Dziś, absolutnie każdy przedsiębiorca, chcąc skutecznie konkurować na rynku musi mieć świadomość znaczenia patentowania i jak skutecznie prawo własności przemysłowej wykorzystać w codziennej działalności firmy”.

  W ostatnim wystąpieniu ponownie zabrał głos Paweł Szarubka - Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. prezentując wykład pt. „KONTROLE, PRZETARGI, WYPŁATY DOFINANSOWANIA – CZYLI JAK POPRAWNIE ROZLICZYĆ PROJEKT UNIJNY”. W wystąpieniu przedstawił najważniejsze zasady poprawnego rozliczania projektów unijnych w tym m.in. nowe zasady procedury przetargowej, zasady wypłaty dofinansowania, zaliczki, płatności refundacyjne, najważniejsze zasady przygotowania do kontroli unijnej. Przedstawione zostały także szczegóły korzystania z systemu wspomagającego rozliczenie projektów unijnych – SL2014 (sl2014.gov.pl) – oraz najważniejsze zasady związane z procedurami przetargowymi w ramach Bazy Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/)


Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie tematem Konfrontacji i udział, a prelegentom za merytoryczne i bardzo interesujące wystąpienia.

Kolejna edycja Konfrontacji dotyczących funduszy europejskich odbędzie się we wrześniu 2020 roku i będzie obejmowała szczegółowe zagadnienia związane z uruchomieniem nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.PRELEGENCI:

A. KUCHARSKA   Agnieszka Kucharska
  Zarządza obszarem produktów i procesu kredytowego przedsiębiorstw w Banku Millennium. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu produktami, optymalizacji procesów i prowadzeniu projektów strategicznych oraz wdrożeniach systemów, które zdobywała pracując m.in. w IT, bankowości elektronicznej, faktoringu i bankowości detalicznej. Posiada certyfikaty Prince 2 Practitioner, Six Sigma Black Belt. Pasjonatka nowych technologii oraz zagadnień związanych ze zrównoważonym finansowaniem.
 
  Tomasz Rostek
  Dyrektor w Segmencie Klientów Korporacyjnych Millennium Leasing. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od ponad 15 lat pracuje w branży leasingowej, dzięki doświadczeniu i wiedzy z zakresu finansów, prawa oraz znajomości kluczowych branż skutecznie wspiera strategicznych klientów grupy Millennium w zakresie leasingu maszyn, urządzeń, nieruchomości oraz środków transportu.
 
M. DĄBROWSKI    Marcin Dąbrowski
 Ujmując jednym zdaniem: pasjonata wysokojakościowych technologii poligraficznych. Rozwijając: drukarz, technolog, inżynier i projektant. Przez ponad 2 lata pracował w ośrodku badań i rozwoju (R&D) firmy HP, Indigo Division w Izraelu. Opracował technologię druku 5 i 7 kolorowego z wykorzystaniem jasnej szarości. Posiada 4 zgłoszenia patentowe o pełnej czystości technologicznej. Od ponad 15 lat dostarcza wydruki najwyższej jakości artystom, a od kilku lat drukuje reprodukcje rękopisów Fryderyka Chopina. Projektuje własne rastry, opracowuje receptury farb oraz tworzy wielotonowe rozbarwienia. Chętnie również opowiada o tym podczas szkoleń.
 
M. BARYCKI   mgr Marcin Krzysztof Barycki
  Jest rzecznikiem patentowym, prowadzącym od kilkunastu lat praktykę w Kancelarii Prawno-Patentowej. Posiada doświadczenie w obsłudze branży poligraficznej w odniesieniu do patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Doświadczenie, uprawnienia i siatka kontaktów jakie posiada kancelaria pozwalają na prowadzenie postępowań zgłoszeniowych i spornych zarówno na całym Świecie. Prowadzi blog: www.patentujemy.com, który cieszy się popularnością wśród przedsiębiorców, chcących uzyskać informacje z dziedziny szeroko rozumianego patentowania.
 
G. GANCZEWSKI    MA/mgr Grzegorz Ganczewski
 Absolwent Uniwersytetu Bradford w Wielkiej Brytanii na kierunku zarządzania strategicznego. Od 2005 roku zatrudniony w COBRO – Instytucie Badawczym Opakowań. Zajmuje się wieloma innowacyjnymi aspektami związanymi z oddziaływaniem opakowań na środowisko oraz nowymi materiałami opakowaniowymi zgodnymi z zasadą zrównoważonego rozwoju (takimi jak materiały biodegradowalne czy biotworzywa). Wykonuje Oceny Cyklu Życia (LCA) dla opakowań i materiałów opakowaniowych. Zarządza międzynarodowymi projektami badawczymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, materiałów, przemysłu i rynku opakowań w Polsce i na świecie. Autor i współautor licznych publikacji w czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Absolwent studiów doktoranckich w języku angielskim (Management in New Technologies) w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
 
   Paweł Szarubka
 Uzyskał tytuł inżyniera na kierunku Poligrafia i Papiernictwo na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz inżyniera informatyki w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej, a także ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie w Przedsiębiorstwie (wg MBA) na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Funduszy Europejskich w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Doradza firmom w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w tym dotacji unijnych oraz optymalizacji finansowej inwestycji. Przygotowywał i rozliczał projekty inwestycyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego: Innowacyjna Gospodarka, Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia o łącznej wartości ponad 200 mln zł. Specjalizuje się w projektach inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych dla branży poligraficznej i produkcji opakowań, autor artykułów, raportów i ekspertyz poświęconych tematyce funduszy unijnych. Członek SAIP PW.
Partner naukowy Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii PW
ZAKŁAD TECHNOLOGII POLIGRAFICZNYCH INSTYTUTU MECHANIKI I POLIGRAFII WIP POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 
Współorganizator XLIII Poligraficznych Konfrontacji:
INTEGRATOR SYSTEMÓW POLIGRAFICZNYCH Sp. z o.o.
 
Partnerzy XLIII Poligraficznych Konfrontacji:
BANK MILLENNIUM S.A., BARYCKI – KANCELARIA PRAWNO-PATENTOWA, EM Marcin Dąbrowski, MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH, SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ COBRO – INSTYTUT BADAŃ OPAKOWAŃ
               

Partnerzy Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej:
3M POLAND Sp. z o.o., ARCTIC PAPER POLSKA Sp. z o.o., AVARGRAF Sp. z o.o., Sp.k., BÖTTCHER POLSKA Sp. z o.o., CENTRALNY O?RODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSŁU POLIGRAFICZNEGO, DIGIPRINT Sp. z o.o., D-PRINT.pl, DUPONT POLAND Sp. z o.o., DRUKARNIA FOTO-DRUK.PL, FOTO STUDIO Katarzyna Rainka, FUJIFILM EUROPE GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, GRAFIA Krzysztof Dziewulski Sp.j., HEIDELBERG POLSKA Sp. z o.o., HUBERGROUP POLSKA Sp. z o.o., INTEGRATOR SYSTEMÓW POLIGRAFICZNYCH Sp. z o.o., KBA CEE Sp. z o.o., PAPER CONSULTING and TRADE Wojciech Kossek, LOTOS POLIGRAFIA Sp. z o.o., METSÄ BOARD POLSKA Sp. z o.o., MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE Sp. z o.o., PAPYRUS Sp. z o.o., USŁUGI POLIGRAFICZNO-REKLAMOWE PASJA Jacek Stencel, DRUKARNIA POZKAL Sp. z o.o., Sp.k., PRE-MEDIA SOLUTIONS, PRYZMAT Sp.j., QUAD/GRAPHICS EUROPE Sp. z o.o., REPROGRAF-GRAFIKUS S.A., SCORPIO Sp. z o.o., STORA ENSO Sp. z o.o., SUN CHEMICAL Sp. z o.o., DRUKARNIA TINTA Zbigniew Szymański, UDS Sp. z o.o., PRZYGOTOWALNIA FLEKSOGRAFICZNA WISTAR Andrzej Rowicki, XEROX POLSKA Sp. z o.o.
3M ARCTIC PAPER AVARGRAF BOTTCHER DUPONT FOTO-DRUK GRAFIA ISP KBA KOSSEK MTP PASJA POZKAL PRE-MEDIA PRYZMAT QUAD/GRAPHICS SCORPIO UDS WISTAR XEROX

Patroni medialni:
A-4-P, BIULETYN PW, DRUK.INFO.PL, OPAKOWANIE, PACKAGING POLSKA, POLIGRAFICZNA AGENCJA INFORMACYJNA, POLIGRAFIKA, PRINT and PUBLISHING, PRZEGLĄD PAPIERNICZY, RYNEK PAPIERNICZY.PL, SIGNS.PL, ŚWIAT DRUKU, ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL, WYDAWCA
                       

                        

                              Wszelkie prawa zastrzeżoneStowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW